Home De werkgever Algemene voorwaarden      Arbeitnehmer neem contact op

Algemene voorwaarden

Inhoud

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden Artikel 4. Ontbinding Artikel 5. Aansprakelijkheid Artikel 6. Overmacht Artikel 7. Reclame Artikel 8. Geschillen

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten

Artikel 9. Uurbeloning en inlenerstarief Artikel 10. Beëindiging van de terbeschikkingstelling Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht Artikel 12. Selectie van uitzendkrachten Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens Personeel Uitzenders BV. Artikel 14. Overige verplichtingen van de inlener

Artikel 1. Definities
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Personeel Uitzenders BV, later te noemen Personeel Uitzenders BV, voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in dienst van Personeel Uitzenders BV.

 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Personeel Uitzenders BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a.
Personeel Uitzenders BV, statutair gevestigd te Wijchen
b.
Uitzendkracht: een ieder die door Personeel Uitzenders BV aan de inlener ter beschikking wordt gesteld;
c.
Inlener/opdrachtgever: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die door de tussenkomst van Personeel Uitzenders BV onder (b) bedoelde uitzendkrachten inleent.
d.
Opdracht: de overeenkomst tussen de inlener en Personeel Uitzenders BV op grond waarvan de onder (b) bedoelde uitzendkracht aan de inlener ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
 1. De facturen van Personeel Uitzenders BV zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord getekende uren declaratie formulieren.

 2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige,volledige invulling en ondertekening van de uren declaratie formulieren.

 3. Bij verschil tussen een bij Personeel Uitzenders BV ingeleverd uren declaratie formulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Personeel Uitzenders BV ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel kan aantonen.

 4. Indien de inlener niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan Personeel Uitzenders BV besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Personeel Uitzenders BV zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.

 5. De inlener dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Personeel Uitzenders BV, zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

  1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Personeel Uitzenders BV werken voor de inlener bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de uitzendkracht door de inlener zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Personeel Uitzenders BV

  2. niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.
 6. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Personeel Uitzenders BV verschuldigd.

 7. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Personeel Uitzenders BV moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Personeel Uitzenders BV, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van 115,00 euro vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.

 8. Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

Artikel 4. Ontbinding
 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaaldgerechtigdde overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a.
de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.
b.
de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c.
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d.
de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e.
buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt

gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

 1. Indien de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Personeel Uitzenders BV nog niet is uitgevoerd.

 2. Bedragen die Personeel Uitzenders BV vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 3. Indien de inlener, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Personeel Uitzenders BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is Personeel Uitzenders BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Personeel Uitzenders BV niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

a.
het ter beschikking stellen van een uitzendkracht door Personeel Uitzenders BV aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten.
b.
het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
 1. Eventuele aansprakelijkheid van Personeel Uitzenders BV voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Personeel Uitzenders BV nimmer aansprakelijk.

 2. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt in lid 1 van dit artikel.

 3. In ieder geval dient de inlener Personeel Uitzenders BV te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoelt in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.

 4. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Personeel Uitzenders BV.

 5. Personeel Uitzenders BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Personeel Uitzenders BV maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 6. Overmacht
 1. In geval van overmacht van Personeel Uitzenders BV zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Personeel Uitzenders BV onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoord te komen.

 2. Zodra zich bij Personeel Uitzenders BV een overmacht toestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.

 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking,bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoring, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologisch aard van personeel.

 4. Zolang de overmacht toestand voortduurt zullen de verplichtingen van Personeel Uitzenders BV zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

 5. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Personeel Uitzenders BV verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Personeel Uitzenders BV te betalen.

 6. Personeel Uitzenders BV is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 7. Reclame
 1. Reclames ter zake van door Personeel Uitzenders BV aan de inlener verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzend datum van de betreffende factuur schriftelijk en aangetekend door de inlener aan Personeel Uitzenders BV kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.

 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.

Artikel 8. Geschillen
 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 3. Voorzover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement, te weten Nijmegen, waarbinnen Personeel Uitzenders BV is gevestigd.

Hoofdstuk 2

VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Alle uitzendingen van Personeel Uitzenders BV geschieden conform de meest recent geldende ABU CAO voor uitzendkrachten.

Artikel 9. Uurbeloning en inlenerstarief

De inlener is aan Personeel Uitzenders BV het inlenerstarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door Personeel Uitzenders BV aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop Personeel Uitzenders BV op grond van opdracht en/of voorwaarden van Personeel Uitzenders BV jegens de inlener aanspraak heeft en met optelling van eventuele extra vergoedingen die aan de uitzendkracht moeten worden bepaald op grond van enige (wettelijke) regeling Dit geldt eveneens voor scholingskosten. Het inlenerstarief is exclusief BTW. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Personeel Uitzenders BV de uurbeloning van de uitzendkracht én het inlenerstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de inlener dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Personeel Uitzenders BV verschuldigd zijn. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het inlenerstarief ongewijzigd blijven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet dat Personeel Uitzenders BV en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als hiervoor vermeld en zal het inlenerstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 10. Beëindiging van de terbeschikkingstelling
 1. Indien de overeenkomst tussen Personeel Uitzenders BV en inlener wordt beëindigd of ontbonden, eindigt tevens de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht als bedoeld in artikel 7:690 BW;

 2. Indien in de arbeidsovereenkomst het uitzendbeding ex artikel 7:691 lid 2 is opgenomen en de looptijd van het uitzendbeding nog niet is verstreken, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met de melding van de uitzendkracht aan Personeel Uitzenders BV of aan inlener dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of een ongeval;

 3. Indien de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding bevat, is Personeel Uitzenders BV gehouden inlener daarvan op de hoogte te brengen. Tevens is Personeel Uitzenders BV gehouden de looptijd van het beding aan inlener te melden onder duidelijke vermelding van de datum waarop de looptijd verstrijkt.

 4. In het geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht wegens ziekte of ongeval gedurende de looptijd van het uitzendbeding, wordt inlener geacht aan Personeel Uitzenders BV te hebben verzocht de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht onmiddellijk na de melding van de arbeidsongeschiktheid te beëindigen. Indien Personeel Uitzenders BV zulks verzoekt, is inlener gehouden het vorenbedoelde verzoek schriftelijk aan Personeel Uitzenders BV te bevestigen.

 5. Inlener kan Personeel Uitzenders BV verzoeken de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen, indien uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden volgt dat het Personeel Uitzenders BV is toegestaan de uitzendkracht te vervangen en die vervanging binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsvindt. In het geval van toegestane vervanging eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht terstond nadat opdrachtgever vervanging heeft verzocht en die vervanging daadwerkelijk plaatsvindt. Indien Personeel Uitzenders BV zulks verzoekt, is inlener gehouden het vorenbedoelde verzoek schriftelijk aan Personeel Uitzenders BV te bevestigen.

 6. Indien inlener van de mogelijkheid van vervanging gebruik wenst te maken, dient inlener Personeel Uitzenders BV daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen en heeft Personeel Uitzenders BV een termijn om de vervanging te realiseren van tenminste 14 dagen. Het is Personeel Uitzenders BV toegestaan nadere voorwaarden te verbinden aan de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met het oog op vervanging van de uitzendkracht.

 7. De terbeschikkingstelling kan tevens eindigen op grond van een in de overeenkomst of uit hoofde van deze voorwaarden schriftelijk overeengekomen proeftijd.

 8. Indien inlener zonder daartoe gerechtigd te zijn op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden toch de beëindiging van de terbeschikkingstelling verzoekt, kan Personeel Uitzenders BV daarin toestemmen onder door Personeel Uitzenders BV te stellen voorwaarden. Indien Personeel Uitzenders BV toestemt in de beëindiging,eindigt de terbeschikkingstelling door de aanvaarding van het verzoek door Personeel Uitzenders BV.

Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
 1. Indien de inlener met een hem, door Personeel Uitzenders BV, ter beschikking gestelde uitzendkracht, of met de uitzendkracht welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij Personeel Uitzenders BV daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van de inlener te bespreken.

 2. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan indien de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Personeel Uitzenders BV niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 3.

 3. Indien de inlener direct, of binnen een periode van 1040 gewerkte uren door de uitzendkracht aanvang van de opdracht, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan Personeel Uitzenders BV verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete groot 25% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de inlener van de voornoemde arbeidsverhouding met de uitzendkracht tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde periode van 1040 gewerkte uren.

 4. De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent maar de door hem ingeleende uitzendkracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan Personeel Uitzenders BV (werkgever) de boete verschuldigd zoals bedoeld in het vorig lid, indien er rechtstreeks een arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de uitzendkracht binnen een periode van 1040 gewerkte uren door de uitzendkracht na aanvang van de opdracht.

 5. De inlener dient te allen tijde een eventueel tussen Personeel Uitzenders BV en de uitzendkracht overeengekomen nonconcurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de inlener zal Personeel Uitzenders BV hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

Artikel 12. Selectie van uitzendkrachten
 1. De uitzendkracht wordt door Personeel Uitzenders BV gekozen enerzijds aan de hand van de bij Personeel Uitzenders BV bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door inlener aan Personeel Uitzenders BV verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

 2. Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het vorige lid, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Personeel Uitzenders BV niet worden gehonoreerd.

 3. De inlener heeft het recht om indien een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan Personeel Uitzenders BV kenbaar te maken. In dat geval is de inlener slechts gehouden aan Personeel Uitzenders BV te betalen de door deze aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en reserveringen, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing, en CAO-verplichtingen.

Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens Personeel Uitzenders BV
 1. De inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

 2. De inlener is jegens Personeel Uitzenders BV aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

 3. Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Personeel Uitzenders BV gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

 4. De inlener zal Personeel Uitzenders BV te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Personeel Uitzenders BV ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Personeel Uitzenders BV de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Personeel Uitzenders BV tegen de inlener geldend te maken.

 5. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld dit artikel.

Artikel 14. Overige verplichtingen van de inlener

Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, dient de inlener aan Personeel Uitzenders BV de noodzakelijke informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede Personeel Uitzenders BV een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) ter hand te stellen, bevattende de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats. Personeel Uitzenders BV zal voor doorgeleiding van voorbedoelde informatie en documentatie aan de uitzendkracht zorg dragen.

Cornelis Drebbelstraat 3
NL-6603 BH Wijchen
+31(0)24 6453140
+31(0)24 6453141
info@personeeluitzenders.nlK.v.K. nr. 09220072

Personeel Uitzenders B.V.
Cornelis Drebbelstraat 3 - NL-6603 BH Wijchen - T. +31(0)24 6453140 - F. +31(0)24 6453141 - info@personeeluitzenders.nl - K.v.K. nr. 09220072


Disclaimer